Ba'erzhake zhuan

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

Ba'erzhake zhuan [Balzac]

[1951]: Haiyan Shudian, Yu Hongmo Faxing, Shanghai

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated from the English version of William and Dorothy Rose [New York: Viking Press, 1946] by Xiaoru Wu and Mingkai Gao. Foreword by the translators. 3/3/478p. [2] leaves of plates: Illustrations and portraits

Contents:

[1].
Yizhe xuyan [Foreword by Xiaoru Wu and Mingkai Gao], pp. 1-3
[2].
Ba'erzhake, pp. 1-478

[1954]: Xinwenyi Chubanshe, Shanghai

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated from the English version of William and Dorothy Rose [New York: Viking Press, 1946] by Xiaoru Wu and Mingkai Gao. Foreword by the translators. 3/3/478p. [2] leaves of plates: Illustrations and portraits

Contents:

[1].
Yizhe xuyan [Foreword by Xiaoru Wu and Mingkai Gao], pp. 1-3
[2].
Ba'erzhake, pp. 1-478

[1977]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Ba'erzhake zhuan [Subtitle: Renjian xiju zuojia Ba’erzhake de yisheng / Das Leben von Balzac, dem Autor von der ‘Comèdie humaine’] [Balzac]. Translated with a foreword by Wenxiong Chen. Preface by an unnamed editor. 464p. [Series: Xinchao wenku, 175 / New Trend Library, 175]. Reprinted 1986

Contents:

[1].
Bianzhe de hua [Preface by the editor], pp. 1-6
[2].
Guanyu Chuweige yu Ba’erzhake zhuan [About Zweig and His Balzac Biography. Foreword by Wenxiong Chen], pp. 7-15
[3].
Ba'erzhake, pp. 16-464

[1980]: Mingren Chubanshe, T'aipei

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated by Shimei Liang. Edited with a foreword by Shiqiu Liang. Illustrated by Zongming Liu. (4)/199/(1)p. 4 leaves of plates: Illustrations and portraits. [Series: Mingren weiren zhuanji quanji, 85 / Collection of Biographies of Famous and Great Men, 85]

Contents:

[1].
Xu [Foreword by Shiqiu Liang], pp. (1)-(4). The first two pages of this foreword appeared in the Taiwan newspaper Lianhe bao [T'aipei], 15 September 1980. It is a discussion of the series in which this volume appears and it contains a listing of all the volumes that had been printed in that series as of 1980
[2].
Ba'erzhake, pp. (5)-196
[3].
Nianpu [A Balzac chronology], pp. 197-199

[1982]: Chuban Shiye Gufen Youxian Gongsi, T'aipei

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated by Shimei Liang. Edited with a foreword by Shiqiu Liang. Art editior Zongming Liu. 199p. [4] leaves of plates: Illustrations and portraits. [Series: Mingren weiren zhuanji quanji, 60 / Collection of Biographies of Famous and Great Men, 60]

Contents:

[1].
Xu [Foreword by Shiqiu Liang], pp. (1)-(4). The first two pages of this foreword appeared in the Taiwan newspaper Lianhe bao [T'aipei], 15 September 1980. It is a discussion of the series in which this volume appears and it contains a listing of all the volumes that had been printed in that series as of 1980
[2].
Ba'erzhake, pp. (5)-196
[3].
Nianpu [A Balzac chronolgy], pp. 197-199

[1983]: Yiwen Chubanshe, Shanghai

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated from the English version of William and Dorothy Rose [New York: Viking Press, 1946] by Xiaoru Wu and Mingkai Gao. Foreword by the translators. 3/3/478p. [2] leaves of plates: Illustrations and portraits

Contents:

[1].
Yizhe xuyan [Foreword by Xiaoru Wu and Mingkai Gao], pp. 1-3
[2].
Ba'erzhake, pp. 1-478

[1983]: Fujian Renmin Chubanshe, Fuzhou

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated by Jinbo Li and Xiaoyang Lu. Foreword by Zhu Wen. 487p.

Contents:

[1].
Yiben xu [Foreword by Zhu Wen], pp. 1-6
[2].
Ba'erzhake, pp. (7)-487

[1985]: Fujian Renmin Chuabnshe, Fuzhou

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated by Jinpo Li and Jiaoyang Lu. 415p.


[1986]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated with a foreword by Wenxiong Chen. Foreword by the editor. 464p.

Contents:

[1].
Bianzhe de hua [Foreword by the editor], pp. 1-6
[2].
Guanyu Chuweige yu Ba’erzhake zhuan [About Zweig and (His) Balzac Biography. Foreword by Wenxiong Chen], pp. 7-15
[3].
Ba'erzhake, pp. (16)-464

[1990]: Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated from the English version of William and Dorothy Rose [New York: Viking Press, 1946] by Xiaoru Wu and Yuzheng Cheng. Afterword by the translators. 2/425p. [4] leaves of plates: Illustrations and portraits. [Series: Waiguo mingzuojia zhuanji congshu / Collection of Biographies of Famous Foreign Authors]

Contents:

[1].
Ba'erzhake, pp. 1-423
[2].
Yizhe fuzhe [Afterword by Xiaoru Wu and Yuzheng Cheng], pp. 424-425

[2000]: Anhui Wenyi Chubanshe, Hefei

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated by Shangzhi Mi and Yuan Tang. 513p.


[2002]: Guangbo Xueyuan Chubanshe, Beijing

Ba'erzhake zhuan. No translator indicated. 404p.


[2004]: Tuanjie Chubanshe, Beijing

Ba'erzhake zhuan [Balzac]. Translated by Ran You. 380p.