Ciweige duanpian xiaoshuo xuan

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 13:54, 27 October 2016 by Klawiter (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

[1996]: Hunan Wenyi Chubanshe, Changsha

Ciweige duanpian xiaoshuo xuan [Ausgewählte Novellen und Essays von Zweig]. Translated by Jiaguo Wei et al. Foreword by Jiaguo Wei. 7/451p. [Shijie duanpian xiaoshuo jinghua / Best of the World’s Short Stories]

Contents:

Novellas / Novellen

[1].
Yi xu [Foreword by Jiaguo Wei], pp. 1-7
[2].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Jiaguo Wei], pp. 1-16
[3].
Yan’gai buzhu de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Jiaguo Wei], pp. 17-82
[4].
Kongju [Angst. Translated by Ling Wang], pp. 83-127
[5].
Malai kuangren [Der Amokläufer. Translated by Jiaguo Wei], pp. 128-182
[6].
Yige mosheng nuxing de laixin [Brief einer Unbekannten. Translated by Jiaguo Wei], pp. 183-222
[7].
Yige nüren shengwazhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Jiaguo Wei], pp. 223-283
[8].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse. Translated by Yidan Teng], pp. 284-302
[9].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Xiongjie Kuang], pp. 303-318
[10].
Qishou yiwen [Schachnovelle. Translated by Zheng Fei], pp. 319-361

Historical Essays / Sternstunden der Menschheit

[11].
Baizhanting de xianluo [Die Eroberung von Byzanz. Translated by Jiaguo Wei], pp. 362-385
[12].
Yiye tiancai [Das Genie einer Nacht. Translated by Yü Fang], pp. 386-399
[13].
Huatielu de zhenhan shijie de shike [Die Weltminute von Waterloo. Translated by Jiaguo Wei], pp. 400-413
[14].
Mali'enbade aige [Die Marienbader Elegie. Translated by Jiaguo Wei], pp. 414-423
[15].
Feiyue dayang de diyiju hua [Das erste Wort über den Ozean. Translated by Jiayao Zeng and Xiujing Chen], pp. 424-442
[16].
Yilie fengbi de lieche [Der versiegelte Zug. Translated by Jiaguo Wei], pp. 443-451