Ciweige sanwen jingxuan

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[1997]: Renmin Ribao Chubanshe, Beijing

Ciweige sanwen jingxuan [A Selection of the Best Essays of Stefan Zweig]. Selected and edited with a foreword by Zhongfu Gao. Translated by Zhongfu Gao et al. 2/4/ 371p.

Contents:

[1].
Qianyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-4
[2].
Gen xianren zai yiqi [Bei den Sorglosen. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 1-9
[3].
Jianwang de beiai [Die Tragik der Vergeßlichkeit. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 10-15
[4].
Lishi shi gongzhengdema? [Ist die Geschichte gerecht? Translated by Zhongfu Gao], pp. 16-19
[5].
Tan Hua'erte Huiteman [Walt Whitman. Zum hundertsten Geburtstag, 31. Mai 1919. Translated by Zhongfu Gao], pp. 20-23
[6].
Shijie zheng biande dantiao [Die Monotonisierung der Welt. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 24-32
[7].
Tan zizhuan [Vorwort: Drei Dichter ihres Lebens. Translated by Wenlin Shen], pp. 33-45
[8].
Babei’er ta [Der Turm zu Babel. Translated by Zhongfu Gao], pp.46-51
[9].
Shu zouxiang shijie de rukou [Das Buch als Eingang zur Welt. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 52-62
[10].
Mingtian gai zenyang bianxie lishi [Geschichtsschreibung von morgen. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 63-83

You ji [Reiseberichte. Nos. 11-16. Translated by Qianlong Zhao]

[11].
Chun you waisheng [Frühlingsfahrt durch die Provence], pp. 84-87
[12].
Haide Gongyuan [Hydepark / Hyde Park], pp. 88-95
[13].
Saiweiliya zhi chun [Frühling in Sevilla], pp. 96-101
[14].
Niuyue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork], pp. 102-108
[15].
Liangge dayang zhijian de shizhen: Banama Yunhe [Die Stunde zwischen zwei Ozeanen: Der Panamakanal], pp. 109-118
[16].
Eluosi zhi xing [Reise nach Rußland. Translated by Li Zhang], pp. 119-158
[17].
Yishu chuangzuo de mimi [Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens. Translated by Zhongfu Gao], pp. 159-180
[18].
Tan Gede de shi [Zu Goethes Gedichten. Translated by Zhongfu Gao], pp. 181-191
[19].
Tuomasi Man de ‘Lüti zai Weima’ [Thomas Mann: ‘Lotte in Weimar’. Translated by Zhongfu Gao], pp. 192-195
[20].
He’erman Heisai de daolu [Der Weg Hermann Hesses. Translated by Zili Pan], pp. 196-203
[21].
Laiyina Maliya Li’erke [Rainer Maria Rilke. Ein Vortrag in London (1936). Translated by Zhongfu Gao], pp. 204-210
[22].
Tan Yang-Yake Lusuo de “Aimi’er” [Rousseau, der Erzieher zur neuen Gesellschaft. Translated by Zhongfu Gao], pp. 211-217
[23].
Tan Fouloubai de yizhu [Flauberts Nachlaß. Translated by Zhongfu Gao], pp. 218-223
[24].
Masai’er Pulusite de beican shengwa [Marcel Prousts tragischer Lebenslauf. Translated by Zhongfu Gao], pp. 224-232
[25].
Bailun Jueshi: Yige weida shengmeng de xiju [Lord Byron: Das Schauspiel eines großen Lebens. Translated by Zhongfu Gao], pp. 233-243
[26].
Chaoyisi de “Youlixisi” pizhu [Anmerkung zu James Joyce's ‘Ulysses’. Translated by Zhongfu Gao], pp. 244-249
[27].
Tan Gaoerji de ‘A’erdamoruofu de shiye’ [Gorkis ‘Das Werk der Artamonows’. Translated by Zhongfu Gao], pp. 250-255
[28].
Fuluoyide de xinzuo: ‘Wenhuazhong de buman’ [Freuds neues Werk: ‘Das Unbehagen in der Kultur’. Translated by Zhongfu Gao], pp. 256-260
[29].
Gusitafu Male de chongfan [Gustav Mahlers Wiederkehr. Translated by Qiding Hu], pp. 261-273
[30].
Atuluo Tuosikanini [Arturo Toscanini. Ein Bildnis. Translated by Qiding Hu], pp. 274-285

Shuxin xuan [Selected letters]. Translated by Shushe An. 40 letters from Zweig to various recipients, 10 October 1914 to 18 February 1942, pp. (286)-371

[31].
Nos 1-8 to Romain Rolland, 10 October 1914, 19 October 1914, 23 October 1914, 9 November 1914, 21 November 1914, 23 March 1915, 23 June 1915, 28 July 1915
[32].
No. 9 to Hermann Hesse, 9 November 1915
[33].
No. 10 to Romain Rolland, 8 February 1916
[34].
No. 11 to Friderike Maria Zweig, July (?) 1918
[35].
No. 12 to Romain Rolland, 8 February 1921
[36].
No. 13 to Friderike Maria Zweig, 20 November 1921
[37].
Nos. 14-15 to Hermann Hesse, Autumn (?) 1922, 13 December 1922
[38].
No. 16 to Maxim Gor’kii, 29 August 1923
[39].
No. 17 to Hermann Hesse, 14 May 1925
[40].
Nos. 18-24 to Maxim Gor’kii, 5 September 1925, 9 December 1926, 10 March 1927, 20 May 1927, 10 December 1927, March 1928, 22 March 1928
[41].
Nos. 25-26 to Friderike Maria Zweig, both on 11 September 1928
[42].
Nos. 27-29 to Maxim Gor’kii, 6 November 1928, 4 March 1930, 12 August 1930
[43].
Nos. 30-32 to Hermann Hesse, 9 December 1933, 30 January 1935, 4 May 1935
[44].
Nos. 33-40 to Friderike Maria Zweig, 10 October 1935, 12 September 1936, 12 May 1937, 30 November 1940, 27 October 1941, 4 February 1942, 18 February 1942