Ciweige sanwen xuan

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[2002]: Baihua Wenyi Chubanshe, Tianjin

Ciweige sanwen xuan [Selected Essays of Stefan Zweig]. Translated by Chunqi Qian et al. Endnotes by Chunqi Qian. 317p. Reprinted in 2005

Contents:

Yu emo bodou [Der Kampf mit dem Dämon. Translated by Li Zhang]

[1].
Fulidelixi Nicai [Friedrich Nietzsche], pp. 3-81
[2].
He’erdelin [Hölderlin. Translated in part by Chunqi Qian], pp. 82-111

Ren de mingyun zhuanzhe de shike [Sternstunden der Menschheit. Translated by Chunqi Qian]

[3].
Huatielu de zhenhan shijie de shike [Die Weltminute von Waterloo], pp. 113-129
[4].
Mali’enbade beige [Die Marienbader Elegie], pp. 130-143

Renwu - Shuji - Chengshi zaji [Menschen - Bücher - Städte]

[5].
Wei xiang Makesimu Gaoerji biaoshi jingyi fabiao de yanshuo [Rede zu Ehren Maxim Gorkis. Zum sechzigsten Geburtstag des Dichters, 26. März 1928. Translated by Shangzhi Mi], pp. 145-156
[6].
Nanwang de jingli [Unvergeßliches Erlebnis. Ein Tag bei Albert Schweitzer. Translated by Shangzhi Mi], pp. 157-168
[7].
Shengyin [Die Stimme. In memoriam Josef Kainz. Tanslated by Shangzhi Mi], pp. 169-179
[8].
Baiye yiwan caifu [Besuch bei den Milliarden. Translated by Shangzhi Mi and Zhouming Yu], pp. 180-194
[9].
Bu mian de shijie [Die schlaflose Welt. Translated by Shangzhi Mi], pp. 195-201
[10].
Bei’erta feng Sutena [Berta von Suttner. Translated by Shangzhi Mi], pp. 202-211
[11].
Ouzhou de xinzang [Das Herz Europas. Translated by Sahngzhi Mi], pp. 212-226
[12].
Qianwan ge mingyun de zhusuo [Das Haus der tausend Schicksale. Translated by Shangzhi Mi], pp. 227-231
[13].
Yibo’er [Ypern. Translated by Shangzhi Mi], pp. 232-239
[14].
Beinalesi. Qianzuo shenmiao cheng [Benares. Die Stadt der tausend Tempel. Translated by Shangzhi Mi], pp. 240-249
[15].
Renjian zuimei de fenmu [Das schönste Grab der Welt. Translated by Shangzhi Mi], pp. 250-252
[16].
Shu tangxiang shijie zhi men [Das Buch als Eingang zur Welt. Translated by Shangzhi Mi and Yun Du], pp. 253-263
[17].
Ensite Lenan [Ernest Renan. Translated by Shangzhi Mi and Zhouming Yu], pp. 264-282
[18].
Tan Gede de shi [Zu Goethes Gedichten. Translated by Lüyuan], pp. 283-293
[19].
Chaoyisi de ‘Youlixisi’ pizhu [Anmerkung zu James Joyce’s ‘Ulysses’. Translated by Lüyuan], pp. 294-299
[20].
Shouji de yiyi yu mei [Sinn und Schönheit der Autographen. Translated by Shangzhi Mi], pp. 300-308
[21].
Xiang shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shangzhi Mi], pp. 309-311
[22].
Bian houji [Endnotes by Chunqi Qian], pp. 312-317