Ciweige wenji

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 17:06, 16 January 2021 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[1998]: Shanxi Renmin Chubanshe, Taiyuan/Xi'an

Ciweige wenji [Collected Works]. Edited with an introduction and forewords by Zhongfu Gao. 7 vols.

Vol. 1. Xiaoshuo zhuan shang [Stories]. 10/5/2/703p

Contents:

[1].
Xuyan [Biographical foreword by Zhongfu Gao about Zweig and his works], pp. 1-10
[2].
Juan shou yu [A general foreword by Zhongfu Gao to the 7-volume set of Zweig’s Collected Works], pp. 1-5
[3].
Xuezhong [Im Schnee. Translated by Wei Xie], pp. 1-14
[4].
Chu you [Die Wanderung. Translated by Zhongfu Gao], pp. 15-21
[5].
Ailika Aiwa’erde zhi lian [Die Liebe der Erika Ewald. Translated by Wenlin Shen], pp. 22-67
[6].
Shengming de qiji [Die Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang], pp. 68-135
[7].
Liangge gudu de ren [Zwei Einsame. Translated by Zhongfu Gao], pp. 136-140
[8].
Pulate’er de chuntian [Praterfrühling. Translated by Yushu Zhang], pp.141-155
[9].
Shizi xunzhang [Das Kreuz. Translated by Li Zhang], pp. 156-167
[10].
Hunhun’er [Ein Verbummelter. Translated by Jianwen Xie], pp. 168-173
[11].
Senlin shangkong zhi xing [Der Stern über dem Walde. Translated by Zili Pan], pp. 174-183
[12].
Yige buneng wangji de ren [Ein Mensch, den man nicht vergißt / Anton, Friend of all the World. Translated by Zhongfu Gao], pp. 184-189
[13].
Wangque de meng [Vergessene Träume. Translated by Zhongfu Gao], pp. 190-196
[14].
Saidelake [Wondrak. Fragment. Translated by Huiwen Guan], pp. 197-222
[15].
Jimuo huangchuan lu [Geschichte eines Unterganges. Translated by Ganlong Zhao], pp. 223-257
[16].
Xinghong re [Scharlach. Translated by Wenlin Shen], pp. 258-321
[17].
Leipolaila [Leporella. Translated by Huiwen Guan], pp. 322-349
[18].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 350-401
[19].
Yidui kusi er you huiyi de luansheng jiemei [Die gleich-ungleichen Schwestern. Translated by Changshan Shu], pp. 402-429
[20].
Li'ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon. Translated by Yushu Zhang], pp. 430-441
[21].
Zhigu [Der Zwang. Translated by Shangling Huang. Edited by Yaocheng Han], pp. 442-481
[22].
Rineiwa hubian de chaqu [Episode am Genfer See. Translated by Zhongfu Gao], pp. 482-490

Mingyun tiaoguan de shike. Shi’er pian [Sternstunden der Menschheit. Zwölf historische Miniaturen]

[23].
Baizhanting de xianluo [Die Eroberung von Byzanz. Translated by Zili Pan], pp. 493-516
[24].
Yin taowang er ming chui qiangu [Flucht in die Unsterblichkeit. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 517-538
[25].
Hende’er de fuhuo [Georg Friedrich Händels Auferstehung. Translated by Zili Pan], pp. 539-560
[26].
Yiye tiancai [Das Genie einer Nacht: ‘Die Marseillaise’. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 561-575
[27].
Huatielu juyou shijie yiyi de yi shunjian [Die Weltminute von Waterloo. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 576-589
[28].
Mali wenchuan de aige [Die Marienbader Elegie. Translated by Wenhua Huang], pp. 590-600
[29].
Huangjinguo de faxian [Die Entdeckung Eldorados. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 601-610
[30].
Zhuangli de shunjian [Heroischer Augenblick. Translated by Zili Pan], pp. 611-620
[31].
Feiyue dayang de diyiju hua [Das erste Wort über den Ozean. Translated by Kaiqi Zheng. Edited by Zhongfu Gao], pp. 621-639
[32].
Zouxiang tianguo [Die Flucht zu Gott. Translated by Wenhua Huang], pp. 640-675
[33].
Nanji tanxian [Der Kampf um den Südpol. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 676-692
[34].
Bei fengbi de lieche [Der versiegelte Zug. Translated by Wenhua Huang], pp. 693-703

Vol. 2. Xiaoshuo zhuan zhong [Stories]. 2/902p

Contents:

[1].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lulin Pan], pp. 1-80
[2].
Yike xin de lunsang [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Edited by Zhongfu Gao], pp. 81-144
[3].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 145-182
[4].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongfu Gao], pp. 183-197
[5].
Jiushushang Mende’er [Buchmendel. Translated by Gaobao Xue. Edited by Wenshang Du], pp. 198-225
[6].
Qiaoshi xinyi [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk. Translated by Gaobao Xue. Edited by Zhongfu Gao], pp. 226-263
[7].
Kulian [Widerstand der Wirklichkeit. Translated by Huiwen Guan], pp. 264-309
[8].
Shi ta ma? [War er es? / Jupiter. Translated by Huiwen Guan], pp. 310-343
[9].
Chichang de xinze [Die spät bezahlte Schuld. Translated by Jianwen Xie], pp. 344-371
[10].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 372-427
[11].
Qingyun wulu [Rausch der Verwandlung. Translated by Jianming Xu and Youjing Xu], pp. 428-902

Vol. 3. Xiaoshuo zhuan xia [Stories]. 1/704p

Contents:

[1].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-19
[2].
Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung. Translated by Yushu Zhang], pp. 20-56
[3].
Xiatian de gushi [Sommernovellette. Translated by Yaocheng Han], pp. 57-69
[4].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han. Edited by Zhongfu Gao], pp. 70-139
[5].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse. Translated by Gaobao Xue. Edited by Huiwen Guan], pp. 140-159
[6].
Redai diankuangbing huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Edited by Wenchang Du], pp. 160-216
[7].
Qimiao zhi ye [Phantastische Nacht. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 217-278
[8].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 279-323
[9].
Fangxin mili [Die Frau und die Landschaft. Translated by Yaocheng Han], pp. 324-346

Chuanqi gushi. Sipian [Four Legends]

[10].
Zhiji shangdi de lajie [Rahel rechtet mit Gott. Translated by Ke Wen], pp. 348-359
[11].
Yongsheng de muguang [Die Augen des ewigen Bruders. Translated by Ke Wen], pp. 360-391
[12].
Laizhutai ji [Der begrabene Leuchter. Translated by Wenlin Shen], pp. 392-495
[13].
Disanzhi gezi de gushi [Die Legende der dritten Taube. Translated by Wuneng Yang], pp. 496-500
[14].
Xinling de chaocao. Changpian [Ungeduld des Herzens. Roman. Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng], pp. 501-704

Vol. 4. Zhuanji zhuan shang [Biographical Studies. Vol. 1]. 2/704p

Contents:

Sanwei da shi [Drei Meister. Translated by Wenlin Shen. Edited by Zhongfu Gao]

[1].
Zuozhe de hua [Zweig's foreword], pp. 1-2
[2].
Ba’erzhake [Balzac], pp. 3-35
[3].
Digengsi [Dickens], pp. 36-64
[4].
Tuosituoyefusiji [Dostojewski], pp. 65-174

Yu mo de fendou [Der Kampf mit dem Dämon]

[5].
Zuozhe de hua [Zweig’s foreword. Translator not indicated], pp. 177-190
[6].
He’erdelin [Hölderlin. Translated by Lulin Pan], pp. 191-292
[7].
Keleisite [Heinrich von Kleist. Translated by Shiping He. Edited by Qianlong Zhao], pp. 293-353
[8].
Nicai [Friedrich Nietzsche. Translated by Yingjie Guo], pp. 354-422

Sanwei zuojia [Drei Dichter ihres Lebens]

[9].
Zuozhe de hua [Zweig’s foreword. Translator not indicated], pp. 425-439
[10].
Kasanuowa [Casanova. Translated by Wenlin Shen. Edited by Zhongfu Gao], pp. 440-514
[11].
Sitangda [Stendhal. Translated by Daijien Huang and Qianlong Zhao], pp. 515-586
[12].
Tuo’ersitai [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Edited by Zhongfu Gao], pp. 587-704

Vol. 5. Zhuanji zhuan xia [Biographical Studies. Vol. 2]. 3/2/393p

Contents:

[1].
Qianyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-3
[2].
Lutedanren Yilasimo de shengli yu beiai [Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Translated by Chengjun Diao], pp. 1-162
[3].
Maizhelun - qi ren ji qi yexu [Magellan. Der Mann und seine Tat. Translated by Jiaguo Wei, Jiayao Zeng, Xiujing Chen, and Tudan Teng], pp. 163-393

Vol. 6. Sanwen zhuan [Essays]. 3/6/484p

Contents:

[1].
Qianyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-3
[2].
Yishu chuangzuo de mimi [Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens. Translated by Zhongfu Gao], pp. 1-20
[3].
Tan Gede de shi [Zu Goethes Gedichten. Translated by Zhongfu Gao], pp. 21-30
[4].
Yelaimiasi Gaotehaierfu he Yang Baoer [Jeremias Gotthelf und Jean Paul. Translated by Huiwen Guan], pp. 31-36
[5].
Nicai he pengyou [Nietzsche und der Freund (i.e Franz Overbeck). Translated by Wenlin Shen], pp. 37-48
[6].
Laiyina Maliya Li’erke [Gedenkrede für Rainer Maria Rilke. Translated by Zhongfu Gao], pp. 49-54
[7].
Huguo feng Huofumansita’er [Hugo von Hofmannsthal. Gedächtnisrede zur Trauerfeier im Wiener Burgtheater. Translated by Huiwen Guan], pp. 55-67
[8].
Tuomasi Man de “Lüti zai Weima” [Thomas Mann. ‘Lotte in Weimar’. Translated by Zhongfu Gao], pp. 68-71
[9].
He’erman Heisai de daolu [Der Weg Hermann Hesses. Translated by Zili Pan], pp. 72-79
[10].
Fuluoyide de xinzuo: ‘Wenhuazhong de buman’ [Freuds neues Werk: ‘Das Unbehagen in der Kultur’. Translated by Zhongfu Gao], pp. 80-84
[11].
Zai Xigemengde Feiluoyide lingjiu qian de jianghua [Worte am Sarge Sigmund Freuds. Translated by Wenlin Shen], pp. 85-88
[12].
Tan Yang-Yake Lusuo de ‘Aimi’er’ [Rousseau, der Erzieher zur neuen Gesellschaft. Translated by Zhongfu Gao], pp. 89-95
[13].
Xiaduobuliang [Chateaubriand. Translated by Zhongfu Gao], pp. 96-99
[14].
Fouloubai de yizhu [Flauberts Nachlaß. Translated by Zhongfu Gao], pp. 100-104
[15].
Ba’erzhake de youya shenghuo de mima [Balzacs Codices vom eleganten Leben. Translated by Wenlin Shen], pp. 105-110
[16].
Masai’er Pulusite de beican shengwa [Marcel Prousts tragischer Lebenslauf. Translated by Zhongfu Gao], pp. 111-118
[17].
Xiang Luoman Luolan zhi xia [Dank an Romain Rolland. Translated by Wenlin Shen], pp. 119-121
[18].
Bailun Jueshi: Yige weida shengmeng de xiju [Lord Byron. Das Schauspiel eines großen Lebens. Translated by Zhongfu Gao], pp. 122-132
[19].
Chaoyisi de ‘Youlixisi’ pizhu [Anmerkung zu James Joyce’s ‘Ulysses’. Translated by Banjiu Liu], pp. 133-137
[20].
Tan Hua’erte Huiteman [Walt Whitman. Zum hundertsten Geburtstage, 31. Mai 1919. Translated by Zhongfu Gao], pp. 138-141
[21].
Zuowei zongjiao sixiangjia he shehui sixiangjia de Tuo’ersitai [Tolstoi als religiöser und sozialer Denker. Translated by Zhongfu Gao], pp. 142-160
[22].
Landuo de shengli [Der Triumph der Trägheit. Translated by Huiwen Guan], pp. 161-166
[23].
Tan Gaoerji de ‘A’erdamoruofu de shiye’ [Gorkis 'Das Werk der Artamonows'. Translated by Zhongfu Gao], pp. 167-172
[24].
‘Yiqianlingyi’ ye zhong de xiju [Das Drama in Tausendundeiner Nacht (A. Gelber). Translated by Zhongfu Gao], pp. 173-183
[25].
Taige’er de ‘Sadhana’ [Rabindranath Tagores ‘Sadhâna’. Ein zeitgemäßes Gespräch. Translated by Wenlin Shen], pp. 184-191
[26].
Gusitafu Male de chongfan [Gustav Mahlers Wiederkehr. Translated by Qiding Hu], pp. 192-203
[27].
Atuluo Tuosikanini [Arturo Toscanini. Ein Bildnis. Translated by Qiding Hu], pp. 204-214
[28].
Zhi weiguo youren shu [Hans Carossa. Brief an einen französischen Freund. Translated by Wenlin Shen], pp. 215-220
[29].
Gen xianren zai yiqi [Bei den Sorglosen. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 221-228
[30].
Jianwang de beiai [Die Tragik der Vergeßlichkeit. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 229-234
[31].
Lishi shi gongzhengdema? [Ist die Geschichte gerecht? Etwas über Macht und Moral. Translated by Zhongfu Gao], pp. 235-238
[32].
Shijie zheng biande dantiao [Die Monotonisierung der Welt. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 239-247
[33].
Babei’er ta [Der Turm zu Babel. Translated by Zhongfu Gao], 248-252
[34].
Shu zouwei xiang shijie de rukou [Das Buch als Eingang zur Welt. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 253-262
[35].
Mingtian gai zenyang bianxie lishi [Geschichtsschreibung von morgen. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 263-281
[36].
Chun you waisheng [Frühlingsfahrt durch die Provence. Translated by Qianlong Zhao], pp. 282-285
[37].
Haide Gongyuan [Hydepark. Translated by Qianlong Zhao], pp. 286-294
[38].
Saiweiliya zhi chun [Frühling in Sevilla. Translated by Qianlong Zhao], pp. 295-301
[39].
Niuyue de Jiezou [Der Rhythmus von New York. Translated by Qianlong Zhao], pp. 302-308
[40].
Liangge dayang zhijian de shizhen: Banama Yunhe [Die Stunde zwischen zwei Ozeanen: Der Panamakanal. Translated by Qianlong Zhao], pp. 309-317
[41].
Eluosi zhi xing [Reise nach Rußland. Translated by Li Zhang], pp. 318-353
[42].
Shuxin [Letters. Translated by Shuzhi An. 74 letters between 2 February 1903 [to Hermann Hesse] and 22 February 1942 [to Friderike Maria Zweig], pp. 354-484

Recipients
 1. Felix Braun. 3 letters
 2. Hermann Broch. 1 letter
 3. Hans Carossa. 1 letter
 4. Richard Friedenthal. 2 letters
 5. Maxim Gor’kii. 11 letters
 6. Hermann Hesse. 11 letters
 7. Otto Heuschele. 1 letter
 8. Hugo von Hofmannsthal. 1 letter
 9. Anton Kippenberg. 2 letters
 10. Katharina Kippenberg. 1 letter
 11. Emil Ludwig. 2 letters
 12. Klaus Mann. 3 letters
 13. Thomas Mann. 2 letters
 14. Frans Masereel. 2 letters
 15. Romain Rolland. 13 letters
 16. Joseph Roth. 5 letters
 17. Friderike Maria Zweig. 13 letters


Vol. 7. Zizhuan zhuan [Autobiography]. 3/2/448p

Contents:

[1].
Qianyan [Foreword by Stefan Zweig], pp. 1-7
[2].
Zuotian de shijie. Yige ouzhou ren de huiyilu [Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. Translated by Youjing Xu, Hong Xu, and Guiyun Wang], pp. 8-437

Fulu: [Appendices]

[3].
Jueming shu [Zweig’s “Declaração” / Suicide nnote. Translated by Zhongfu Gao], p. 439
[4].
Ciweige 1936 nian yong yingwen qinbi xie de jianli [Autobiographical notes for an interview - 1936. Translated by Zhongfu Gao], pp. 440-441
[5].
Ciweige nianbiao [A Zweig chronology. Compiled by Zhongfu Gao], pp. 442-445
[6].
Houji [Endnotes by Zhongfu Gao], pp. 446-448