Difference between revisions of "Ciweige wenxue dai biao zuo"

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
 
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by  Ren Sang. Abridged version]
 
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by  Ren Sang. Abridged version]
 
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao]
 
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao]
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amoklaufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du]
+
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du]
 +
Yige mousheng nuren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han]
 
</lst>
 
</lst>
  

Revision as of 13:48, 6 August 2019

[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing

Ciweige wenxue dai biao zuo [Representative Literary Works by Zweig]. Translated by Zhongpu Gao. 500p.

Contents: I. Yi zhong-duanpian xiaoshuo [Novellas and Short Stories]

[1].
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang. Abridged version]
[2].
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao]
[3].
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du]
[4].
Yige mousheng nuren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han]