Difference between revisions of "Ciweige wenxue dai biao zuo"

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
Line 9: Line 9:
 
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao]
 
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao]
 
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du]
 
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du]
Yige mousheng nuren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han]
+
Yige mousheng nüren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han]
 +
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin]
 +
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan]
 +
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang]
 +
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji]
 +
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]
 
</lst>
 
</lst>
  

Revision as of 14:01, 6 August 2019

[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing

Ciweige wenxue dai biao zuo [Representative Literary Works by Zweig]. Translated by Zhongpu Gao. 500p.

Contents: I. Yi zhong-duanpian xiaoshuo [Novellas and Short Stories]

[1].
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang. Abridged version]
[2].
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao]
[3].
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du]
[4].
Yige mousheng nüren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han]
[5].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin]
[6].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan]
[7].
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang]
[8].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji]
[9].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]