Difference between revisions of "Ciweige wenxue dai biao zuo"

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
'''I.''' '''Yi zhong-duanpian xiaoshuo''' [Novellas and Short Stories]
 
'''I.''' '''Yi zhong-duanpian xiaoshuo''' [Novellas and Short Stories]
 
<lst type=bracket start=1>
 
<lst type=bracket start=1>
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by  Ren Sang. Abridged version]
+
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by  Ren Sang. Abridged version], pp. 3-56
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao]
+
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao], pp. 57-113
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du]
+
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du], pp. 114-157
Yige mousheng nüren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han]
+
Yige mousheng nüren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 158-193
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin]
+
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin], pp. 194-256
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan]
+
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 257-298
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang]
+
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang], pp. 299-325
 
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji]
 
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji]
 
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]
 
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]

Revision as of 18:52, 14 September 2019

[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing

Ciweige wenxue dai biao zuo [Representative Literary Works by Zweig]. Translated by Zhongpu Gao. 500p.

Contents:

I. Yi zhong-duanpian xiaoshuo [Novellas and Short Stories]

[1].
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang. Abridged version], pp. 3-56
[2].
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao], pp. 57-113
[3].
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du], pp. 114-157
[4].
Yige mousheng nüren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 158-193
[5].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin], pp. 194-256
[6].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 257-298
[7].
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang], pp. 299-325
[8].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji]
[9].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]

II. Er. Renwu zhuanji (jiexuan) [Biographies (Selected)]

[10].
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski]

[1]. Baerzake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
[2]. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
[3]. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang]
[11].
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao

[1]. Meiyou renew de beiju [Tragödie ohne Gestalten]
[2]. Shuangzhong xiaoxiang [Doppelbildnis]
[3]. Digizhong guji [Die siebente Einsamkeit]
[4]. Shenyuan bianshang de wudao [Der Tanz über dem Abgrund]
[12].
Tuoersitai de xiaoxiang [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]

[1]. Xuyan [Vorklang]
[2]. Xiaoxiang [Bildnis]
[3]. Shengmingli he tade duiliwu [Vitalität und ihr Widerspiel]

III. San, sanwen [Essays]

[13].
Niu yue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork. Translated by Qianlong Zhao]
[14].
Babei'er ta [Der Trum zu Babel. Translated by Zhongpu Gao]
[15].
Xaing shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shanghai Mi]
[16].
Juemingshu [Stefan Zweig's Declaração, 21.2.1942. Translated by Zhongpu Gao]

IV. Fulü [Appendix]

[17].
Ciweige zhuzuo nianbiao [Chronology of Zweig's Works]