Difference between revisions of "Ciweige wenxue dai biao zuo"

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
 
(29 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
'''[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing'''
 
'''[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing'''
  
''Ciweige wenxue dai biao zuo'' [Representative Literary Works by Zweig]. Translated by Zhongpu Gao. 500p.
+
''Ciweige wenxue dai biao zuo'' [Representative Literary Works by Zweig]. 500p.
  
 
'''Contents:'''
 
'''Contents:'''
I. Yi zhong-duanpian xiaoshuo [Novellas and Short Stories]
+
 
 +
'''I.''' '''Yi zhong-duanpian xiaoshuo''' [Novellas and Short Stories]
 
<lst type=bracket start=1>
 
<lst type=bracket start=1>
 +
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by  Ren Sang. Abridged version], pp. 3-56
 +
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao], pp. 57-113
 +
Redai diankuangzheng huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du], pp. 114-157
 +
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 158-193
 +
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin], pp. 194-256
 +
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 257-298
 +
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang], pp. 299-325
 +
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 326-380
 +
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao], pp. 381-392
 +
</lst>
 +
 +
'''II'''. '''Er. Renwu zhuanji (jiexuan)''' [Biographies (Selected)], p. 393
 +
<lst type=bracket start=10>
 +
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski], pp. 395-446
 +
</lst>
 +
::'''[1]'''. Ba'erzhake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 395-420
 +
::'''[2]'''. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 421-443
 +
::'''[3]'''. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang], pp. 444-446
 +
<lst type=bracket start=11>
 +
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao, pp. 447-463
 +
</lst>
 +
::'''[1]'''. Meiyou renew de beiju [Tragödie ohne Gestalten]m pp. 447-450
 +
::'''[2]'''. Shuangzhong xiaoxiang [Doppelbildnis], pp. 451-453
 +
::'''[3]'''. Digizhong guji [Die siebente Einsamkeit], pp. 454-457
 +
::'''[4]'''. Shenyuan bianshang de wudao [Der Tanz über dem Abgrund]m pp. 458-463
 +
<lst type=bracket start=12>
 +
Tuoersitai de xiaoxiang [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Collated by  Zhongpu Gao], pp. 464-484
 +
</lst>
 +
::'''[1]'''. Xuyan [Vorklang], pp. 464-466
 +
::'''[2]'''. Xiaoxiang [Bildnis], pp. 467-469
 +
::'''[3]'''. Shengmingli he tade duiliwu [Vitalität und ihr Widerspiel], pp. 470-484
 +
 +
'''III'''.  '''San, sanwen''' [Essays]
 +
<lst type=bracket start=13>
 +
Niu yue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork. Translated by Qianlong Zhao], pp. 485-489
 +
Babei'er ta [Der Trum zu Babel. Translated by Zhongpu Gao], pp. 490-493
 +
Xaing shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shanghai Mi], pp. 494-495
 +
Juemingshu [Stefan Zweig's Declaração, 21.2.1942. Translated by Zhongpu Gao], p. 496
 +
</lst>
 +
 +
'''IV'''. '''Fulü''' [Appendix]
 +
<lst type=bracket start=17>
 +
Ciweige zhuzuo nianbiao [Chronology of Zweig's Works], pp. 497-500
 +
</lst>
 +
 +
  
  

Latest revision as of 16:37, 25 December 2020

[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing

Ciweige wenxue dai biao zuo [Representative Literary Works by Zweig]. 500p.

Contents:

I. Yi zhong-duanpian xiaoshuo [Novellas and Short Stories]

[1].
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang. Abridged version], pp. 3-56
[2].
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao], pp. 57-113
[3].
Redai diankuangzheng huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du], pp. 114-157
[4].
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 158-193
[5].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin], pp. 194-256
[6].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 257-298
[7].
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang], pp. 299-325
[8].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 326-380
[9].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao], pp. 381-392

II. Er. Renwu zhuanji (jiexuan) [Biographies (Selected)], p. 393

[10].
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski], pp. 395-446

[1]. Ba'erzhake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 395-420
[2]. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 421-443
[3]. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang], pp. 444-446
[11].
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao, pp. 447-463

[1]. Meiyou renew de beiju [Tragödie ohne Gestalten]m pp. 447-450
[2]. Shuangzhong xiaoxiang [Doppelbildnis], pp. 451-453
[3]. Digizhong guji [Die siebente Einsamkeit], pp. 454-457
[4]. Shenyuan bianshang de wudao [Der Tanz über dem Abgrund]m pp. 458-463
[12].
Tuoersitai de xiaoxiang [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 464-484

[1]. Xuyan [Vorklang], pp. 464-466
[2]. Xiaoxiang [Bildnis], pp. 467-469
[3]. Shengmingli he tade duiliwu [Vitalität und ihr Widerspiel], pp. 470-484

III. San, sanwen [Essays]

[13].
Niu yue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork. Translated by Qianlong Zhao], pp. 485-489
[14].
Babei'er ta [Der Trum zu Babel. Translated by Zhongpu Gao], pp. 490-493
[15].
Xaing shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shanghai Mi], pp. 494-495
[16].
Juemingshu [Stefan Zweig's Declaração, 21.2.1942. Translated by Zhongpu Gao], p. 496

IV. Fulü [Appendix]

[17].
Ciweige zhuzuo nianbiao [Chronology of Zweig's Works], pp. 497-500