Difference between revisions of "Ciweige wenxue dai biao zuo"

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
Line 23: Line 23:
 
::'''[1]'''. Baerzake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
 
::'''[1]'''. Baerzake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
 
::'''[2]'''. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
 
::'''[2]'''. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
::'''[3]'''. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translaetd by Li Jiang]
+
::'''[3]'''. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang]
 +
<lst type=bracket start=11>
 +
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao</lst>
 +
::'''[1]'''.  Meiyou renew de beiju [Tragodie ohne Gestalten]
  
  

Revision as of 14:25, 6 August 2019

[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing

Ciweige wenxue dai biao zuo [Representative Literary Works by Zweig]. Translated by Zhongpu Gao. 500p.

Contents:

I. Yi zhong-duanpian xiaoshuo [Novellas and Short Stories]

[1].
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang. Abridged version]
[2].
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao]
[3].
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du]
[4].
Yige mousheng nüren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han]
[5].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin]
[6].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan]
[7].
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang]
[8].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji]
[9].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]

II. Er. Renwu zhuanji (jiexuan) [Biographies (Selected)]

[10].
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski]

[1]. Baerzake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
[2]. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
[3]. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang]
[11].
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao

[1]. Meiyou renew de beiju [Tragodie ohne Gestalten]