Ciweige xiaoshuo ji

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 23:34, 16 November 2020 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[1982]: Baihua Wenyi Chubanshe, Tianjin

Ciweige xiaoshuo ji [Gesammelte Novellen von Zweig]. Translated by Zhongfu Gao, Yaocheng Han et al. [Individual translators not indicated]. Foreword and biographical chronology by Zhongfu Gao. 641/(2)p.

Contents:

[1].
Qianyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-13
[2].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 14-83
[3].
Xiatian de gushi [Sommernovellette], pp. 84-95
[4].
Zhigu [Der Zwang], pp. 96-136
[5].
Kongju [Angst], pp. 137-188
[6].
Redai diankuangzheng huanzhe [Der Amokläufer], pp. 189-246
[7].
Qimiao zhi ye [Phantastische Nacht], pp. 247-309
[8].
Wushan yun [Der Brief einer Unbekannten], pp. 310-354
[9].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 355-374
[10].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 375-389
[11].
Rineiwa hubian de chaqu [Episode am Genfer See], pp. 390-398
[12].
Leipolaila [Leporella], pp. 399-426
[13].
Jiushushang Mende’er [Buchmendel], pp. 427-454
[14].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 455-522
[15].
Yike xin de lunsang [Untergang eines Herzens], pp. 523-556
[16].
Yidui kusi er you huiyi de luansheng jiemei [Die gleich-ungleichen Schwestern], pp. 557-583
[17].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 584-638

Fulu [Appendixes]
[18].
Jueming shu [Zweig’s “Declaração” / Suicide note], p. 639
[19].
Zuojia shengping nianbiao [Biographical chronology by Zhongfu Gao], pp. 640-641

[1997]: Zhongguo Fazhan Chubanshe, Beijing

Ciweige xiaoshuo ji [Gesammelte Novellen von Zweig]. Edited with a foreword and two afterwords by Yushu Zhang. 3 volumes. [Series: Shehui wenhua fazhan cankao / Reference Material on Social and Cultural Development]

Vol. 1 [2/22/434p.]

Contents:

[1].
Yushu Zhang. “Chongxian huihuang de da shi - Sitaifen Ciweige (dai zong xu)” [Foreword: A Master Who Has Reappeared in Glory - Stefan Zweig (in lieu of a general preface)], pp. 1-22
[2].
Ai yu tongqing [Ungeduld des Herzens. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-425

Fulu [Appendix]
[3].
Yushu Zhang. “‘Ai yu tongqing’ de yishu tese” [Afterword: The Artistic Qualities of ‘Love and Sympathy’], pp. 426-434

Vol. 2 [627p.]

Contents:

[4].
Pulate’er de chuntian [Praterfrühling. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-14
[5].
Ailika Aiwa’erde de lian’ai [Die Liebe der Erika Ewald. Translated by Zili Pan], pp. 15-55
[6].
Xinghong re [Scharlach. Translated by Fenggao Zhang], pp. 56-115
[7].
Xiari xiaogushi [Sommernovellette. Translated by Yushu Zhang], pp. 116-127
[8].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Yushu Zhang], pp. 128-145
[9].
Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung. Translated by Yushu Zhang], pp. 146-180
[10].
Huoxiao huoliao de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Qiding Hu], pp. 181-248
[11].
Kongju [Angst. Translated by Dengrong Zhao], pp. 249-292
[12].
Malai kuangren [Der Amokläufer. Translated by Yushu Zhang], pp. 293-351
[13].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yushu Zhang], pp. 352-394
[14].
Qimiao zhi ye [Phantastische Nacht. Translated by Tong Sima], pp. 395-454
[15].
Nüren he dadi [Die Frau und die Landschaft. Translated by Yushu Zhang], pp. 455-478
[16].
Yueguang hutong [Die Mondscheingasse. Translated by Rongchang Zhang], pp. 479-497
[17].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated Yushu Zhang], pp. 498-514
[18].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 515-578
[19].
Xin de chenlun [Untergang eines Herzens. Translated by Rongchang Zhang], pp. 579-611

Fulu [Appendix]
[20].
Yushu Zhang. “Jiechu de zhongduan pian xiaoshuojia - Sitaifen Ciweige” [An Outstanding Author of Short Stories and Novellas - Stefan Zweig], pp. 612-627

Vol. 3 [670p.]

Contents:

[21].
Ganqing de hunluan [Verwirrung der Gefühle. Translated by Rongchang Zhang], pp. 1-86
[22].
Li’ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon. Translated by Yushu Zhang], pp. 87-97
[23].
Nüpu Leipolaila [Leporella. Translated by Fenggao Zhang], pp. 98-124
[24].
Jiushushang Mende’er [Buchmendel. Translated by Qiding Hu], pp. 125-153
[25].
Wuxing de yali [Der Zwang. Translated by Yushu Zhang], pp. 154-193
[26].
Oushi ci dao [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk. Translated by Fenggao Zhang], pp. 194-231
[27].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Yushu Zhang], pp. 232-289
[28].
Ji xiangtong you butong de liang jiemei [Die gleich-ungleichen Schwestern. Translated by Rongchang Zhang], pp. 290-314
[29].
Shi ta ma? [War er es? / Jupiter. Translated by Huiwen Guan], pp. 315-347
[30].
Changhuan jiuzhai [Die spät bezahlte Schuld. Translated by Yushu Zhang], pp. 348-374
[31].
Bianxing de taozui [Rausch der Verwandlung. Translated by Guheng Zhao], pp. 375-670