Ciweige zhuanji jinghua

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[1998-2000]: Lijiang Chubanshe, Guilin

Ciweige zhuanji jinghua [The Best of Zweig's Biographies]. 5 vols. Edited by Mingjia Huang and Zegui Liu. [Series: Renwen zhi guang / The Glory of Human Civilization]

Vol. 1: Liu da shi: Ba'erzhake, Digengsi, Tuosituoyefusiji [Drei Meister]. Translated with a foreword by Mingjia Huang. 7/371p. 1998

[1].
Yizhe qianyan [Foreword by Mingjia Huang], pp. 3-7
[2].
Qianyan [Zweig's foreword], pp. 11-12
[3].
Ba'erzhake [Balzac], pp. 13-40
[4].
Digengsi [Dickens], pp. 41-66
[5].
Tuositeuoyefusiji [Dostojewski], pp. 67-152

Vol. 1: Yu mo de fendou: He'erdelin, Keleisite, Nicai [Der Kampf mit dem Dämon]

[6].
Qianyan [Zweig's foreword], pp. 155-166
[7].
He'erdelin [Hölderlin], pp. 167-256
[8].
Keleisite [Kleist], pp. 257-310
[9].
Nicai [Nietzsche], pp. 311-371

Vol. 2: Luoman Luolan zhuan [Romain Rolland. Der Mann und sein Werk]. Translated by Yukang Wu. 275p. 1999


Vol. 3: Da tanxianjia: Maizhelun, Gelunbu [Magellan, Columbus, i.e. Amerigo Vespucci]. 269p. 2000

[1].
Maizhelun [Magellan. Der Mann und seine Tat. Translated by Mingjia Huang], pp. 3-202
[2].
Yameilige. Yige lishi miulun de gushi [Amerigo. Die Geschichte eines historischen Irrtums. Translated by Maoping Wei], pp. 205-269

Vol. 4: Renwen zhi guang: Tuo'ersitai, Yilasimo [Tolstoi, Eramus]. 253p. 2000

[1].
Tuo'ersiai [Tolstoi. Translated by Yunquing Wei], pp. 5-140
[2].
Yilasimo [Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Translated by Qiuming Yu], pp. 142-253

Vol. 5: Wenwu zhi dao: Sitangda, Fuxei [Stendhla, Joseph Fouché]. 295p. 2000

[1].
Sitangda [Stendhal. Translated by Zhouming Yu], pp. 4-83
[2].
Fuxie [Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen. Translated by Zegui Liu], pp. 85-295