Li'ang de hunli

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 23:58, 15 February 2021 by DKlawiter (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Volume:

[1987]: Remin Wenxue Chubanshe, Beijing

Li'ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon]. Translated by Yushu Zhang. 155p.

Contents:

[1].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 1-51
[2].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 52-71
[3].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 72-141
[4].
Li’ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon], pp. 142-155


Individual Story: "Li'ang de hunli" [Die Hochzeit von Lyon] in:

[2].
Ciweige ji [Beijing, 2000], No. 3, pp. 67-79
[3].
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji, 2000] Vol. 2, No. 9, pp. 343-355
[4].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 20, pp. 430-441
[5].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 3, No. 22, pp. 87-97
[6].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 2, No. 35, pp. 247-257
[7].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo jingdian [Shanghai, 2005], No. 9, pp. 261-271
[8].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2006], No. 13, pp. 338-346
[9].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2007], No. 6, pp. ??
[10].
Li'ang de hunli [Beijing, 1987], No. 4, pp. 142-155
[11].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000/2], No. 3, pp. 67-79
[12].
Xiangqi de gushi [Shanghai, 2007], No. 5, pp. 209-220
[13].
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou, 1999], No. 11, pp. 271-279
[14].
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou, 2001], No. 6, pp. 138-146
[15].