Nüren he dadi

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 21:34, 9 January 2010 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[Die Frau und die Landschaft] in

1.
Ciweige müxing xiaoshuo ji [Ürümqi 1995], No. 11, pp. 348-369 [Translated by Han Gao]
2.
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing 1997], Vol. 2, No. 15, pp. 455-478 [Translated by Yushu Zhang]
3.
Ciweige zhongduanbian xiaoshuo jingdian [Shanghai 2005], No. 6, pp. 156-179 [Translated by Yushu Zhang]
4.
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing 2006], No. 9, pp. 244-263 [Translated by Yushu Zhang]
5.
Xiangqi de gushi [Shanghai 2007], No. 1, pp. 1-26 [Translated by Yushu Zhang]
6.
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing 2000], No. 3, pp. 115-141 [Translated by Yushu Zhang]
7.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Taibei 1999], No. 6, pp. 75-102 [Translated by Yushu Zhang]