Pulate'er de chuntian

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Pulate'er de chuntian" [Praterfrühling] in:

[1].
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji, 2000], Vol. 1, No. 3, pp. 118-136
[2].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 8, pp. 141-155
[3].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 4, pp. 1-14
[4].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 48, pp. 601-614
[5].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2006], No. 1, pp. 1-12
[6].
Yese menglong [Beijing, 2000], No. 4, pp. 74-89
[7].
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou, 1999], No. 1, pp. 1-12
[8].
Yige mosheng nüren de laixin [Shanghai, 2007], No. 1, pp. 1-15
[9].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1999], No. 3, pp. 21-38