Texitesi

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Texitesi [Tersites]. Edited with a foreword by Yushu Zhang. Translated by Penggao Zhang. 5/158p. Yushu Zhang. "Xu" [Forword], pp. 1-5