Xiangqi de gushi

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 22:28, 23 January 2010 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Volumes

1983

[Xiangqi de gushi / Schachnovelle]. Bilingual edition. Translated by Yushu Zhang. Preface by Lili Liu. 1/97p. Beijing: Shangwu Yinshunguan, 1983

Contents

1.
Qianyan [Preface], p. 1
2.
Schachnovelle/Xiangqi de gushi, pp. 1-84
3.
Cihuibiao [Vocabulary], pp. 85-97

1985

[Schachnovelle]. Translated by Yushu Zhang and Gaobao Xue. 2/193p. Beijing: Renmin Wennxue Chubanshe, (1985)

Contents

1.
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-21
2.
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten. Translated by Yushu Zhang], pp. 22-72
3.
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Yushu Zhang], pp. 73-92
4.
Jiushushang Mende'er [Buchmendel. Translated by Gaobao Xue. Edited by Wentangjiao Tu], pp. 93-124
5.
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Yushu Zhang], pp. 125-193

1999

[Schachnovelle]. Translated with a foreword by Yinyi Zhi. 6/211p. Taiyuan: Beiyue Wenyi Chubanshe, (1999)

Contents

1.
Yizhe xuyan [Foreword], p. 1-6
2.
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 1-70
3.
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 71-126
4.
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 127-142
5.
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 143-162
6.
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten], pp. 163-211

2000/1

[Schachnovelle]. Compiled with a foreword by Zhongfu Gao. 7/434p. Beijing: Beijing Yanshan Chubanshe, (2000)

Contents

1.
Xu [Foreword], pp. 1-7
2.
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Ying Chen], pp. 1-13
3.
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongfu Gao], pp. 14-67
4.
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 68-107
5.
Redai diankuangbing huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Proofread by Wentang Du], pp. 108-152
6.
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 153-186
7.
Yueguang xiang [Die Mondscheingasse. Translated by Gaobao Xue. Proofread by Huiwen Guan], pp. 187-201
8.
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Guan], pp. 202-268
9.
Yike xin de lunsang [Untergang eines Herzens. Translated by Shushing Cheng. Proofread by Zhongfu Gao], pp. 269-294
10.
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongfu Gao], pp. 295-306
11.
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 307-358
12.
Qiaoshi xinyi [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk. Translated by Baogao Xue. Proofread by Zhongfu Gao], pp. 359-387
13.
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 388-430

Fulu [Appendixes]

14.
Ciweige 1936 nian yong yingwen qinbi xie de jianli [A 1936 handwritten autobiographical sketch by Zweig. Translated by Zhongfu Gao], p. 433
15.
Jueming shu [Zweig’s “Declaração”. Translated by Zhongfu Gao], p. 434

2000/2

[Schachnovelle]. Edited with a foreword by Yushu Zhang. Translated by Yushu Zhang et al. 6/325p. Beijing: Huaxia Chubanshe, (2000) [Reprinted 2002]

Contents

1.
Xu [Foreword. 11 November 1999], pp. 1-6
2.
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-66
3.
Li’ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon. Translated by Yushu Zhang], pp. 67-79
4.
Wuxing de yali [Der Zwang. Translated by Yushu Zhang], pp. 80-124
5.
Danghuan jiu ze [Die spät bezahlte Schuld. Translated by Yushu Zhang], pp. 125-154
6.
Nüpu Leipolaila [Leporella. Translated by Fenggao Zhang], pp. 155-184
7.
Oushi ci dao [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk. Translated by Fenggao Zhang], pp. 185-227
8.
Jiushushang Mende’er [Buchmendel. Translated by Qiding Hu], pp. 228-260
9.
Ji xiangtong you butong de liang jiemei [Die gleich-ungleichen Schwestern. Translated by Rongchang Zhang], pp. 261-288
10.
Shi ta ma? [War er es? / Jupiter. Translated by Huiwen Guan], pp. 289-325


2002/1

[Schachnovelle]. Translated with a foreword by Yinyi Zhi. 4/155p. Beijing: Zhongguo Xiju Chubanshe, (2002). This volume also contains the story “Shaonian weite zhi fannao” [Goethe’s “Die Leiden des jungen Werthers”]. The story has a separate pagination, also beginning with p. 1


Contents

1.
Yizhe xuyan [Foreword], pp. 1-4
2.
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 1-54
3.
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 55-96
4.
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 97-106
5.
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 107-119
6.
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten], pp. 120-155

2002/2

[Xiangqi de gushi / Schachnovelle // Kanbujian de shoucang / Die unsichtbare Sammlung]. Bilingual edition. Selected and edited by Yi Zhang. Translated by Yushu Zhang. 6/1/184p. Beijing: Beijing Daxue Chubanshe, (2002) [Series: Deyu guojia wenxue mingbian zhongshy. Dehan duizhao / Famous Works of Literature from German-speaking Countries. Bilingual Texts]

Contents

1.
Chuban shuoming [Yi Zhang. Editorial comments concerning this series], p. 1
2.
Zuozhe jieshao [Yi Zhang. Zweig and His Works], pp. 2-4
3.
Dao du [Yi Zhang. Summaries of the two stories], pp. 5-6
4.
Schachnovelle [German original], pp. 1-78
5.
Xiangqi de gushi [Chinese translation by Yushu Zhang], pp. 79-144
6.
Die unsichtbare Sammlung [German original], pp. 145-165
7.
Kanbujian de shoucang [Chinese translation by Yushu Zhang], pp. 166-184

2007

[Schachnovelle]. Translated with an afterword by Yushu Zhang. 387p. Shanghai: Shanghai Yiwen Chubanshe, (2007)

Contents

1.
Nüren he dadi [Die Frau und die Landschaft], pp. 1-26
2.
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 27-44
3.
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 45-113
4.
Ganqing de hunluan [Verwirrung der Gefühle], pp. 115-208
5.
Li'ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon], pp. 209-220
6.
Wuxing de yali [Der Zwang], pp. 221-263
7.
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 265-327
8.
Changhuan jiu zhai [Die spät bezahlte Schuld], pp. 329-358
9.
Guanyu Ciweige de zhongduanpian xiaoshuo [Yushu Zhang. "About Zweig's Novellas"], pp. 359-387

Individual Story 1: Guoji xiangqi de gushi

1.
Guoji xiangqi de gushi [Hangzhou 2000] [Translated by Yaocheng Han]
2.
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing 1998], No. 7, pp. 225-280 [Translated by Yaocheng Han]
3.
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou 1999], No. 2, pp. 280-326 [Translated by Yaocheng Han]
4.
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou 2001], No. 7, pp. 147-195 [Translated by Yaocheng Han]

Individual Story 2: Qi wang

5.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei 2003], No. 2, pp. 71-146 [Translated by Zongcheng Chen]

Individual Story 3: Qishou yiwen

6.
Ciweige duanpian xiaoshuo xuan [Changsha 1996], No. 10, pp. 319-361 [Translated by Zheng Fei]

Individual Story 4: Xiangqi de gushi

7.
Ciweige ji [Beijing 2000], No. 2, pp. 1-66 [Translated by Yushu Zhang]
8.
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji 2000], Vol. 3, No. 20, pp. 810-871 [Translated by Daqi Shi]
9.
Ciweige miao yulu [Lanzhou 1991], No. B 4 [Quotations compiled by Wen Qi]
10.
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 2, No. 10, pp. 372-427 [Translated by Xiuzhang Fan]
11.
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin 1982], No. 17, pp. 584-638 [Translator not indicated]
12.
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing 1997], Vol. 3, No. 27, pp. 232-289 [Translated by Yushu Zhang]
13.
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing 2003], No. 14, pp. 427-472 [Translated by Zhongfu Gao]
14.
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an 1995], Vol. 3, No. 49, pp. 615-666 [Translated by Xiuzhang Fan]
15.
Ciweige xiaoshuo sipian [Beijing 1979], No. 5, pp. 103-181 [Translated by Yushu Zhang]
16.
Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing 1982], No. 11, pp. 376-434 [Translated by Yushu Zhang]
17.
Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei 1998], No. 15, pp. 290-335 [Translated by Yushu Zhang]
18.
Ciweige zhongduanbian xiaoshuo jingdian [Shanghai 2005], No. 10, pp. 272-330 [Translaetd by Yushu Zhang]
19.
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing 2006], No. 15, pp. 380-427 [Translated by Yushu Zhang]
20.
Deyu guojia zhongpian xiaoshuo xuan [Selected Novellas and Stories from German-speaking Countries]. Selected and edited by Yushu Zhang. 606/(3)p. Beijing: Zhongguo Qingnian Chubanshe, 1983, No. 13, pp. 393-454 [Translated by Yushu Zhang]
21.
Li'ang de hunli [Beijing 1987], No. 3, pp. 72-141 [Translated by Yushu Zhang]
22.
Qinggan de miwang [Nanjing 1998], No. 13, pp. 384-432 [Translator not indicated]
23.
Shijie wenxue [Beijing], No. 1 [15 February 1978], pp. 119-174 [Translated by Fanglai Ye]
24.
Shijie zhongpian xiaoshuo jingdian [A Collection of Classical Novellas of the World]. Edited by Peifen Zhang. 740/(1)p. Shenyang: Chungeng Wenyi Chubanshe, 1996, No. 8, pp. 510-570 [Translated by Yushu Zhang]
25.
Wenhui [Shanghai], No. __ [1981], pp. ___ [Translated by Zhuo Zeng]
26.
Xiangqi de gushi [Beijing 1983], No. 2, pp. 1-84 [Bilingual edition. Translated by Yushu Zhang]
27.
Xiangqi de gushi [Beijing 1985], No. 5, pp. 125-193 [Translated by Yushu Zhang]
28.
Xiangqi de gushi [Taiyuan 1999], No. 3, pp. 71-126 [Translated by Yinyi Zhi]
29.
Xiangqi de gushi [Beijing 2000/1], No. 13, pp. 388-430 [Translated by Xiuzhang Fan]
30.
Xiangqi de gushi [Beijing 2000/2], No. 2, pp. 1-66 [Translated by Yushu Zhang]
31.
Xiangqi de gushi [Beijing 2002], No. 3, pp. 55-96 [Translated by Yinyi Zhi]
32.
Xiangqi de gushi [Shanghai 2007], No. 7, pp. 265-327 [Translated by Yushu Zhang]
33.
Xiangqi de gushi / Schachnovelle [Beijing 1983], No. 2, pp. 1-84 [Translated by Yushu Zhang]
34.
Xiangqi de gushi / Schachnovelle // Kanbujian de shoucang / Die unsichtbare Sammlung [Beijing 2002], No. 5, pp. 79-144 [Translated by Yushu Zhang]
35.
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing 2003], No. 13, pp. 347-385 [Translated by Zhongfu Gao]
36.
Yige mosheng nüren de laixin. Sidifen Ciweige xiaoshuo wupian [Lanzhou 1994], No. 2, pp. 1-61 [Translated by Yushu Zhang]
37.
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi[T'aipei 1999], No. 7, pp. 189-258 [Translated by Yushu Zhang]