Xiangqi de gushi

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 18:37, 11 February 2021 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Volumes:

[1983]: Shangwu Yinshunguan, Beijing

Xiangqi de gushi / Schachnovelle. Bilingual edition. Translated by Yushu Zhang. Preface by Lili Liu. 1/97p.

Contents:

[1].
Qianyan [Preface. Lili Liu], p. 1
[2].
Schachnovelle/Xiangqi de gushi, pp. 1-84
[3].
Cihuibiao [Vocabulary], pp. 85-97

[1985]: Renmin Wennxue Chubanshe, Beijing

Xiangqi de gushi [Schachnovelle]. Translated with a foreword by Yushu Zhang and Gaobao Xue. 2/193p.

Contents:

[1].
Qianyan [Foreword by Yushu Zhang and Gaobao Xue], pp. 1-4
[2].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Yushu Zhang], pp. 5-21
[3].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yushu Zhang], pp. 22-72
[4].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Yushu Zhang], pp. 73-92
[5].
Jiushushang Mende'er [Buchmendel. Translated by Gaobao Xue. Edited by Wentangjiao Tu], pp. 93-124
[6].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Yushu Zhang], pp. 125-193

[1999]: Beiyue Wenyi Chubanshe, Taiyuan

Xiangqi de gushi [Schachnovelle]. Translated with a foreword by Yinyi Zhi. 6/211p.

Contents:

[1].
Yizhe xuyan [Foreword], p. 1-6
[2].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 1-70
[3].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 71-126
[4].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 127-142
[5].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 143-162
[6].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 163-211

[2000]: Beijing Yanshan Chubanshe, Beijing

Xiangqi de gushi [Schachnovelle]. Compiled with a foreword by Zhongfu Gao. 7/434p.

Contents:

[1].
Xu [Foreword], pp. 1-7
[2].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Ying Chen], pp. 1-13
[3].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongfu Gao], pp. 14-67
[4].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 68-107
[5].
Redai diankuangbing huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Proofread by Wentang Du], pp. 108-152
[6].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 153-186
[7].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse. Translated by Gaobao Xue. Proofread by Huiwen Guan], pp. 187-201
[8].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Guan], pp. 202-268
[9].
Yike xin de lunsang [Untergang eines Herzens. Translated by Shushing Cheng. Proofread by Zhongfu Gao], pp. 269-294
[10].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongfu Gao], pp. 295-306
[11].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 307-358
[12].
Qiaoshi xinyi [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk. Translated by Baogao Xue. Proofread by Zhongfu Gao], pp. 359-387
[13].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 388-430

Fulu [Appendixes]

[14].
Ciweige 1936 nian yong yingwen qinbi xie de jianli [A 1936 handwritten autobiographical sketch by Zweig. Translated by Zhongfu Gao], p. 433
[15].
Jueming shu [Zweig’s “Declaração” / Suicide note. Translated by Zhongfu Gao], p. 434

[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Xiangqi de gushi [Schachnovelle]. Edited with a foreword by Yushu Zhang. Translated by Yushu Zhang et al. 6/325p. 2nd edition, 2002

Contents:

[1].
Xu [Foreword. 11 November 1999], pp. 1-6
[2].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-66
[3].
Li’ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon. Translated by Yushu Zhang], pp. 67-79
[4].
Wuxing de yali [Der Zwang. Translated by Yushu Zhang], pp. 80-124
[5].
Danghuan jiu ze [Die spät bezahlte Schuld. Translated by Yushu Zhang], pp. 125-154
[6].
Nüpu Leipolaila [Leporella. Translated by Fenggao Zhang], pp. 155-184
[7].
Oushi ci dao [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk. Translated by Fenggao Zhang], pp. 185-227
[8].
Jiushushang Mende’er [Buchmendel. Translated by Qiding Hu], pp. 228-260
[9].
Ji xiangtong you butong de liang jiemei [Die gleich-ungleichen Schwestern. Translated by Rongchang Zhang], pp. 261-288
[10].
Shi ta ma? [War er es? / Jupiter. Translated by Huiwen Guan], pp. 289-325

[2002]: Zhongguo Xiju Chubanshe, Beijing

Xiangqi de gushi [Schachnovelle]. Translated with a foreword by Yinyi Zhi. 4/155p. This volume also contains the story “Shaonian weite zhi fannao” [Goethe’s “Die Leiden des jungen Werthers”]. The story has a separate pagination, also beginning with p. 1

Contents:

[1].
Yizhe xuyan [Foreword], pp. 1-4
[2].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 1-54
[3].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 55-96
[4].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 97-106
[5].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 107-119
[6].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 120-155

[2003]: Beijing Daxue Chubanshe, Beijing

Xiangqi de gushi / Schachnovelle // Kanbujian de shoucang / Die unsichtbare Sammlung. Bilingual edition. Selected and edited by Yi Zhang. Translated by Yushu Zhang. 6/1/184p. [Deyu guojia wenxue mingbian zhongshy. Dehan duizhao / Famous Works of Literature from German-speaking Countries. Bilingual Texts]

Contents:

[1].
Chuban shuoming [Yi Zhang. Editorial comments concerning this series], p. 1
[2].
Zuozhe jieshao [Yi Zhang. Zweig and His Works], pp. 2-4
[3].
Dao du [Yi Zhang. Summaries of the two stories], pp. 5-6
[4].
Schachnovelle [German original], pp. 1-78
[5].
Xiangqi de gushi [Chinese translation by Yushu Zhang], pp. 79-144
[6].
Die unsichtbare Sammlung [German original], pp. 145-165
[7].
Kanbujian de shoucang [Chinese translation by Yushu Zhang], pp. 166-184

[2007]: Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai

Xiangqi de gushi [Schachnovelle]. Translated with an afterword by Yushu Zhang. 387p.

Contents:

[1].
Nüren he dadi [Die Frau und die Landschaft], pp. 1-26
[2].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 27-44
[3].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 45-113
[4].
Ganqing de hunluan [Verwirrung der Gefühle], pp. 115-208
[5].
Li'ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon], pp. 209-220
[6].
Wuxing de yali [Der Zwang], pp. 221-263
[7].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 265-327
[8].
Changhuan jiu zhai [Die spät bezahlte Schuld], pp. 329-358
[9].
Guanyu Ciweige de zhongduanpian xiaoshuo [Yushu Zhang. "About Zweig's Novellas"], pp. 359-387

[2012]: Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai

Xiangqi de gushi [Schachnovelle]. Translated by Yushhu Zhang. 106p. Includes bibliographical references


Individual Story: [Xiangqi de gushi / Schachnovelle] in:

[1].
Ciweige ji [Beijing, 2000], No. 2, pp. 1-66
[2].
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji, 2000], Vol. 3, No. 20, pp. 810-871
[3].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 4
[4].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 2, No. 10, pp. 372-427
[5].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 17, pp. 584-638
[6].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 3, No. 27, pp. 232-289
[7].
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing, 2003], No. 14, pp. 427-472
[8].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 49, pp. 615-666
[9].
Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing, 1982], No. 11, pp. 376-434
[10].
Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei, 1998], No. 15, pp. 290-335
[11].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo jingdian [Shanghai, 2005], No. 10, pp. 272-330
[12].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2006], No. 15, pp. 380-427
[13].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2007], No. 7, pp. ??
[14].
Li'ang de hunli [Beijing, 1987], No. 3, pp. 72-141
[15].
Qinggan de miwang [Nanjing, 1998], No. 13, pp. 384-432
[16].
Shijie wenxue [Beijing], No. 1 [15 February 1978], pp. 119-174 [Translated by Fanglai Ye]
[17].
Shijie zhongpian xiaoshuo jingdian [A Collection of Classical Novellas of the World]. Translated by Yushu Zhang. Edited by Peifen Zhang. 740/(1)p. Shenyang: Chungeng Wenyi Chubanshe, 1996, No. 8, pp. 510-570
[18].
Sidifen Ciweige xiaoshuo sipian [Beijing, 1979], No. 5, pp. 103-181
[19].
Wenhui [Shanghai], No. ? [1981], pp. ?? [Translated by Zhuo Zeng]
[20].
Xiangqi de gushi [Beijing, 1983], No. 2, pp. 1-84
[21].
Xiangqi de gushi [Beijing, 1985], No. 6, pp. 125-193
[22].
Xiangqi de gushi [Taiyuan, 1999], No. 3, pp. 71-126
[23].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000/1], No. 13, pp. 388-430
[24].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000/2], No. 2, pp. 1-66
[25].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2002], No. 3, pp. 55-96
[26].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2003], No. 5, pp. 79-144
[27].
Xiangqi de gushi [Shanghai, 2007], No. 7, pp. 265-327
[28].
Xiangqi de gushi [Shanghai, 2012]
[29].
Xiangqi de gushi / Schachnovelle [Beijing, 1983], No. 2, pp. 1-84
[30].
Xiangqi de gushi / Schachnovelle // Kanbujian de shoucang / Die unsichtbare Sammlung [Beijing, 2003], No. 5, pp. 79-144. The German original is printed on pp. 1-78
[31].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2003], No. 13, pp. 347-385
[33].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume[T'aipei, 1999], No. 7, pp. 189-258

See also: [1]. Guoji xiangqi de gushi; [2]. Qi wang; [3]. Qishou yiwen