Yese menglong

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 15:17, 18 October 2018 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung]. Translated by Yushu Zhang et al. 333p.

Contents:

[1].
Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-39
[2].
Xiatian de gushi [Sommernovellette. Translated by Yushu Zhang], pp. 40-53
[3].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Yushu Zhang], pp. 54-73
[4].
Pulate’er de chuntian [Praterfrühling. Translated by Yushu Zhang], pp. 74-89
[5].
Rewang de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Quiding Hu], pp. 90-166
[6].
Ailika Aiwa’erde zhi lian [Die Liebe der Erika Ewald. Translated by Fenggao Zhang ], pp. 167-212
[7].
Xinghong re [Scharlach. Translated by Wenlin Shen], pp. 213-279
[8].
Yige buneng wangji de ren [Ein Mensch, den man nicht vergißt / Anton, Friend of All the World. Translated by Tao Sheng], pp. 280-284
[9].
Kongju [Angst. Translated by Dengrong Zhao], pp. 285-333

[2001]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung]. Translated with two forewords and a Zweig chronology by Yushu Zhang. 273/(4)p. 6 photographs. [Series: Xinchao wengu, 435 / New Trend Library, 435]

Contents:

[1].
Taiwanban yixu [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-4
[2].
Ciweige de shengping he xiaoshuo yishu [Zweig’s Life and the Art of His Fiction], pp. 5-12
[3].
Rineiwa hupan de yige chaqu [Episode am Genfer See], pp. 13-23
[4].
Shizi xunzhang [Das Kreuz], pp. 25-37
[5].
Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung], pp. 39-79
[6].
Huoxiao huoliao de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 81-162
[7].
Ganqing de hunluan [Verwirrung der Gefühle], pp. 163-265
[8].
Ciweige nianpu [Chronology of Zweig’s Life], pp. 267-273