Yese menglong

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 15:18, 12 April 2018 by Klawiter (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Volumes

[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung]. Translated by Yushu Zhang et al. 333p.

Contents:

[1].
Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-39
[2].
Xiatian de gushi [Sommernovellette. Translated by Yushu Zhang], pp. 40-53
[3].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Yushu Zhang], pp. 54-73
[4].
Pulate’er de chuntian [Praterfrühling. Translated by Yushu Zhang], pp. 74-89
[5].
Rewang de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Quiding Hu], pp. 90-166
[6].
Ailika Aiwa’erde zhi lian [Die Liebe der Erika Ewald. Translated by Fenggao Zhang ], pp. 167-212
[7].
Xinghong re [Scharlach. Translated by Wenlin Shen], pp. 213-279
[8].
Yige buneng wangji de ren [Ein Mensch, den man nicht vergißt / Anton, Friend of All the World. Translated by Tao Sheng], pp. 280-284
[9].
Kongju [Angst. Translated by Dengrong Zhao], pp. 285-333

[2001]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung]. Translated with two forewords and a Zweig chronology by Yushu Zhang. 273/(4)p. 6 photographs. [Series: Xinchao wengu, 435 / New Trend Library, 435]

Contents:

[1].
Taiwanban yixu [Foreword to the Taiwan edition], pp. 1-4
[2].
Chuweige de shengping he xiaoshuo yishu [Zweig’s Life and the Art of His Fiction], pp. 5-12
[3].
Rineiwa hupan de yige chaqu [Episode am Genfer See], pp. 13-23
[4].
Shizi xunzhang [Das Kreuz], pp. 25-37
[5].
Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung], pp. 39-79
[6].
Huoxiao huoliao de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 81-162
[7].
Ganqing de hunluan [Verwirrung der Gefühle], pp. 163-265
[8].
Chuweige nianpu [Chronology of Zweig’s Life], pp. 267-273


Individual Story 1: Menglong ye de gushi

1.
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing 1998/1], No. 2, pp. 1-33 [Translated by Yaocheng Han]
2.
Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing 1998/2], No. 5, pp. 112-141 [Translated by Ying Chen]
3.
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou 1999], No.3, pp. 22-49 [Translated by Yaocheng Han]

Individual Story 2: Yese menglon

5.
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji 2000], Vol. 2, No. 11, pp. 386-410 [Translated by Daqi Shi]
6.
Ciweige miao yulu [Lanzhou 1991], No. B 12 [Quotations compiled by Wen Qi]
7.
Ciweige müxing xiaoshuo ji [Ürümqi 1995], No. 9, pp. 298-330 [Translated by Han Gao]
8.
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998] Vol. 3, No. 2, pp. 20-56 [Translated by Yushu Zhang]
9.
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing 1997], Vol. 2, No. 9, pp. 146-180 [Translated by Yushu Zhang]
10.
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an 1995], Vol. 1, No. 10, pp. 186-219 [Translated by Yushu Zhang]
11.
Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing 1982], No. 3, pp. 19-54 [Translated by Yushu Zhang]
12.
Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei 1998], No. 7, pp. 015-042 [Translated by Yushu Zhang]
13.
Ciweige zhongduanbian xiaoshuo jingdian [Shanghai 2005], No. 3, pp. 19-53 [Translated by Yushu Zhang]
14.
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing 2006], No. 5, pp. 72-100 [Translated by Yushu Zhang]
15.
Yese menglong [Beijing 2000], No. 1, pp. 1-39 [Translated by Yushu Zhang]
16.
Yese menglong [T'aipei 2001], No. 5, pp. 39-79 [Translated by Yushu Zhang