Yifeng mosheng nüzi de laixin / Volume

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 14:56, 10 September 2018 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[2002]: Harbin Chubanshe, Harbin

Yifeng mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Lili Zhang. (4)/235p.

Contents:

[1].
Guanyu Sidifen Ciweige [Editorial foreword about Zweig], pp. (1)-(4)
[2].
Yifeng mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 1-63
[3].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 64-88
[4].
Yike xin de chenmie [Untergang eines Herzens], pp. 89-136
[5].
Rewang de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 137-235

[2002]: Youmuzu Wenhua Shiye Youxian Gongse, T'aipei

Yifeng mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Lili Zhang. Edited by Lingling Zhang and Jiawei Zeng. Cover design by Yahui Xiao. (1)/167p. [Series: Chuang toushu, 1 / Bedtime Reading, 1]

Contents:

[1].
Yifeng mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 1-43
[2].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 44-61
[3].
Yike xin de chenmie [Untergang eines Herzens], pp. 62-95
[4].
Rewang de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 96-167

[2004]: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Beijing

Yifeng mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with a foreword by Zheng Li. 316p.

Contents:

[1].
Xuyan [Foreword by Zheng Li], pp. 001-003
[2].
Yifeng mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 001-060
[3].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 061-145
[4].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 146-168
[5].
Ailika Aiwa’erde zhi lian [Die Liebe der Erika Ewald], pp. 169-226
[6].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 227-316

See: Yifeng mosheng nüzi de laixin / Individual Story