Yige mosheng nüren de laixin / Individual Story

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Yige mosheng nüren de laixin" [Der Brief einer Unbekannten] in:

[1].
Der Brief einer Unbekannten / Yige mosheng nüren de laixin // Geschichte in der Dämmerung / Yese menglong [Beijing, 2002], No. 4, pp. 1-55 [German version]; No. 5, pp. 56-103 [Chinese translation]
[2].
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji, 2000], Vol. 1, No. 1, pp. 5-50
[3].
Ciweige müxing xiaoshuo ji [Ürümqi, 1995], No. 7, pp. 216-255
[4].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 3, No. 8, pp. 279-323
[5].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 13, pp. 352-394
[6].
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing, 2003], No. 4, pp. 107-143
[7].
Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing, 1982], No. 7, pp. 230-273
[8].
Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei, 1998], No. 11, pp. 171-210
[9].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo jingdian [Shanghai, 2005], No. 5, pp. 113-155
[10].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2006], No. 8, pp. 208-243
[11].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2007], No. 4, pp. ??
[12].
Li'ang de hunli [Beijing, 1987], No. 1, pp. 1-51
[13].
Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji [The Collected Correspondence of Maxim Gorki, Romain Rolland, and Stefan Zweig] [Changsha, 1981], No. 8, pp. 336-382
[14].
Sidifen Ciweige xiaoshuo sipian [Beijing, 1979], No. 3, pp. 24-80
[15].
Xiangqi de gushi [Beijing, 1985], No. 3, pp. 22-72
[16].
Xiangqi de gushi [Taiyuan, 1999], No. 6, pp. 163-211
[17].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000], No. 6, pp. 153-186
[18].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2002], No. 6, pp. 120-155
[21].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Nanjing, 1980], No. 2, pp. 1-53
[22].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Lanzhou, 1994], No. 3, pp. 130-175
[23].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Beijing, 1994], No. 1, pp. 79-118
[24].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Beijing, 1997], No. 6, pp. 109-154
[25].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Beijing, 1998], No. 5, pp. 119-160
[26].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Nanjing, 1998], No. 9, pp. 260-296
[27].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Hangzhou, 1999], No. 9, pp. 183-217
[28].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Beijing, 2000], No. 1, pp. 1-48
[29].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Hangzhou, 2001], No. 4, pp. 47-82
[30].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Beijing, 2003], No. 6, pp. 136-166
[31].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [T'aipei, 2003], No. 2, pp. 9-121
[32].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Beijing, 2004]. A movie [Screenplay written by Jinglei Xü based on Zweig's novella]
[33].
Yige mosheng nüren de laixin / Volume [Shanghai, 2007], No. 10, pp. 295-340
[34].
[35].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume [Guangzhou, 1996], No. 6, pp. 137-176
[36].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume [T'aipei, 1999], No. 5, pp. 65-139
[37].
Zhongshan [Nanjing], No. ? [1979], pp. ??

See also: [1]. Yifeng mosheng nüzi de laixin; [2]. Yige mosheng nüren de laixin / Volume; [3]. Yige mosheng nüzi de laixin; [4]. Yige mosheng nuxing de laixin; [5]. Yiwei mosheng nüzi de laixin; [6]. Yese menglong; [7]. Wushan yun