Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Individual Story

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi" [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau] in:

[1].
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji, 2000], Vol. 3, No. 19, pp. 740-809
[2].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 11
[3].
Ciweige xiaoshuo [T'aipei, 1975], Part III, No. 16, pp. 1-66
[4].
Ciweige müxing xiaoshuo ji [Ürümqi, 1995], No. 5, pp. 100-162
[5].
Ciweige qingyu xiaoshuo [Shanghai, 1997], No. 3, pp. 1-81
[6].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 2, No. 3, pp. 145-182
[7].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 14, pp. 455-522
[8].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 18, pp. 515-578
[9].
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing, 2003], No. 10, pp. 327-382
[10].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 45, pp. 503-566
[11].
Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing, 1982], No. 8, pp. 274-339
[12].
Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei, 1998], No. 12, pp. 211-261
[13].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo jingdian [Shanghai, 2005], No. 7, pp. 180-243
[14].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2006], No. 12, pp. 285-337
[15].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2007], No. 5, pp. ??
[16].
Qinggan de miwang [Nanjing, 1998], No. 8, pp. 252-311
[17].
Shijie zhuming zuojia zhencang zuopin [Treasury of Works by Famous World Writers]. Nanning: Guangxi Minzu Chubanshe, 1996, pp. 44-106
[18].
Tongqing de zui [Jinan, 1982], No. 9, pp. 332-383
[19].
Tongqing de zui [Jinan, 1995], No. 2, pp. 219-283
[20].
Xiangqi de gushi [Taiyuan, 1999], No. 2, pp. 1-70
[21].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000/1], No. 11, pp. 307-358
[22].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2002], No. 2, pp. 1-54
[23].
Xiangqi de gushi [Shanghai, 2007], No. 3, pp. 45-113
[24].
Yifeng mosheng nüzi de laixin [Beijing, 2004], No. 3, pp. 061-145
[25].
Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing, 1980], No. 3, pp. 54-135
[26].
Yige mosheng nüren de laixin [Lanzhou, 1994], No. 2, pp. 62-129
[27].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 1994], No. 2, pp. 119-178
[28].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 1997], No. 7, pp. 155-225
[29].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 1998], No. 6, pp. 161-224
[30].
Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing, 1999], No. 10, pp. 218-270
[31].
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou, 2001], No. 5, pp. 83-137
[32].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2003], No. 11, pp. 275-320
[34].
Yige mosheng nüzi de laixin [Beijing, 2004], No. 3, pp. 061-145
[35].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guiyang, 1994], No. 5, pp. 227-288
[36].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume [Guangzhou, 1996], No. 9, pp. 211-277
[37].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume [T'aipei, 1999], No. 5, pp. 65-139
[38].
[39].
[40].
Yilin [Nanjing], No. 51 [September 1957], pp. 3-46 [Translated by Kun Ji]
[41].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Nanjing, 1980], No. 3, pp. 66-135