Yueguang hutong

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Yueguang hutong" [Die Mondscheingasse] in:

[1].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 16, pp. 479-497
[2].
Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing, 1982], No. 9, pp. 340-358
[3].
Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei, 1998], No. 13, pp. 262-276

See also: [1]. Yueguang xiao xiang; [2]. Yuexia xiao xiang