Yuexia xiao xiang

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Yuexia xiao xiang" [Die Mondscheingasse] in:

[1].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 15
[2].
Ciweige xiaoshuo [T'aipei, 1975], Part I, No. 8, pp. 157-173
[3].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 9, pp. 355-374
[4].
Sanren shujian: Gaoerji, Luoman Luolan, Ciweige shuxin ji [Changsha, 1980], No. 7, pp. 315-335
[5].
Tongqing de zui [Jinan, 1982], No. 8, pp. 316-331
[6].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guangzhou, 1996], No. 7, pp. 177-195
[7].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Hongkong, 1967], No. 7, pp. 173-191
[8].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1980], No. 8, pp. 177-195
[9].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 2002], No. 8, pp. 199-218

See also: [1]. Yueguang hutong; [2]. Yueguang xiao xiang