Zhang, Yushu

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 18:46, 11 February 2021 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
[1].
"'Ai yu tongqing' de yishu tese" in Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 1, No. 3, pp. 426-434 [Afterword: The Artistic Qualities of 'Love and Sympathy'"]
[2].
"Chongxian huihuang de da shi - Sitaifen Ciweige (dai zong xu)" in Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 1, No. 1, pp. 1-22 [Foreword: A Master Who Has Reappeared in Glory - Stefan Zweig (in lieu of a general preface)]
[3].
"Ciweige de shengping he xiaoshuo yishu" [Zweig's Life and the Art of His Fiction] in Yese menglong [T'aipei, 2001], No. 2, pp. 5-12
[4].
"Ciweige de shengping he xiaoshuo yishu" [Zweig's Life and the Art of His Fiction] in Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [T'aipei, 1999], No. 2, pp. 5-18
[5].
"Ciweige de shengping he xiaoshuo yishu" [Zweig's Life and the Art of His Fiction] in Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1999], No. 2, pp. 5-20
[6].
"Ciweige nianpu" [A chronology of Zweig's life] in Yese menglong [T'aipei, 2001], No. 8, pp. 267-273
[7].
"Ciweige nianpu" [A chronology of Zweig's life] in Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [T'aipei, 1999], No. 8, pp. 259-265
[8].
"Ciweige nianpu" [A chronology of Zweig's life' in Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1999], No. 10, pp. 243-249
[9].
Ciweige pingzhuan - weida xinling de huisheng [A Critical Biography of Zweig. The Response of a Great Soul]. 443p. Beijing: Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, 2007
[10].
"Guanyu Ciweige de zhongduanpian xiashuo" in Xiangqi de gushi [Shanghai, 2007], No. 9, pp. 359-397 [About Zweig's Novellas]
[11].
Haine, Xile, Ciweige [Heine, Schiller, Zweig]. 5/256p. Illustrated. Beijing: Beijing Daxue Chubanshe, 1097
[12].
"Jiechu de zhongduan pian xiaoshuojia - Sitaifen Ciweige" in Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 20, pp. 612-627 [Afterword: An Outstanding Author of Short Stories and Novellas - Stefan Zweig]
[13].
"Qianyan" in Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei, 1998], No. 4, pp. 011-020 [A literary forerword]
[14].
"Qianyan" in Xiangqi de gushi [Beijing, 1985], No. 1, pp. 1-4 [A foreword to this volume by Yushu Zhang and Gaobao Xue]
[15].
"Sitaifen Ciweige-jiechu de zhongduanbian xiaoshuojia" in Ciweige zhongduanpian xiaoshuo jingdian [Shanghai, 2005], No. 1, pp. 1-9 [Foreword: Stefan Zweig. An Outstanding Author of Novellas and Short Stories]
[16].
"Taiwan fantiziban xu" in Ai yu tongqing [T'aipei, 2001], pp. 1-2 [A foreword to this Taiwan edition]
[17].
"Taiwanban yixu" in Yese menglong [T'aipei, 2001], No. 1, pp. 1-4 [A foreword to this Taiwan edition]
[18].
"Taiwanban yixu" in Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [T'aipei, 1999], No. 1, pp. 1-4 [A foreword to this Taiwan edition]
[19].
"Xu" in Ciweige ji [Beijing, 2000], No. 1, pp. 1-6 [A foreword to this volume]
[20].
"Xu" in Haibin zhi wu [Beijing, 2002], No. 1, pp. 1-6 [A foreword to this drama]
[21].
"Xu" in Huli: Yichu meiyou ai de sanmu xiju [Beijing, 2002], No. 1, pp. 1-5 [A foreword to this drama]
[22].
"Xu" in Texitesi [Beijing, 2000], No. 1, pp. 1-5 [A foreword to this drama]
[23].
"Xu" in Xiangqi de gushi [Beijing, 2000/2], No. 1, pp. 1-6 [A foreword to this volume]
[24].
"XU" in Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Beijing, 2000], No. 1, pp. 1-3 [A foreword to this volume]
[25].
"Xu" in Yigeren de chuanqi: Sanmuju [Beijing, 2002], No. 1, pp. 1-5 [A foreword to this drama]
[26].
"Yiben xu" in Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing, 1982], No. 1, pp. 1-9 [A foreword to this volume]
[27].
"Yizhe qianyan" in Ai yu tongqing [Hangzhou, 1983], pp. 1-9 [A foreword to this volume]
[28].
"Yizhe qianyan" in Ai yu tongqing [Beijing, 2000], pp. 1-12 [A foreword to this volume]